ångerrätt

Ångerrätt för konsument

(Konsument är varje fysisk person som ingår ett juridiskt förhållande i syften som till övervägande del inte kan allokeras till personens kommersiella eller frilansande yrkesverksamhet.)

Ångerrättsinformation

Ångerrätt

Du har rätt att inom 14 dagar annullera detta avtal utan att ange skäl.

Återkallelsefristen är 14 dagar från den dag,

- då du eller en av dig utsedd tredjepart, som inte är fraktföraren, tog varorna i besittning resp. såvida du har beställt en eller flera varor inom ramen för en enhetsbeställning och dessa levereras i samlat skick;

- då du eller en av dig utsedd tredjepart, som inte är fraktföraren, tog den sista varan i besittning resp. såvida du har beställt flera varor inom ramen för en enhetsbeställning och dessa levereras separat;

- då du eller en av dig utsedd tredjepart, som inte är fraktföraren, tog den sista delleveransen eller den sista varan i besittning om du har beställt en vara som levereras i flera delsändningar eller kollin;

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Motodox GmbH, Hansaring 8, 63843 Niedernberg,  tel.: +49 (0) 6021 454 80 0,    e-postadress: service@motodox.de) med en entydig förklaring (t,ex. ett brev skickat med post, fax eller e-post) om ditt beslut att annullera detta avtal. För detta kan du använda det bifogade ångerformuläret som finns med som exempel, men du måste inte göra det.

För tillvaratagande av ångerperioden räcker det att du skickar ett meddelande om att du ångrat dig innan ångerperioden har löpt ut.

Konsekvenser av annulleringen

Om du annullerar detta avtal skall vi utan dröjsmål och senast inom 14 dagar, från den dag då meddelandet om din annullering kom till oss, återbetala dig alla betalningar, som vi har fått från dig, inkl. fraktkostnader (med undantag för de extrakostnader som uppstår genom att du valde ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans som vi erbjuder). För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen såvida inte att något annat uttryckligen har överenskommits med dig; inte i något fall debiteras avgifter gentemot dig p.g.a. denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning tills att vi har fått varorna tillbaka eller tills att du kan förete bevis för att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller lämna in varorna utan dröjsmål och i samtliga fall senast inom 14 dagar från den dag då du meddelade oss att du annullerat detta avtal, till Niedernberger Str. 10, 63741 Aschaffenburg. Fristen är tillvaratagen om du skickar varorna innan fristen om 14 dagar har löpt ut.

Du svarar för de omedelbara kostnaderna för retursändningen av varor som kan levereras som paket, samt för de omedelbara kostnader för varor som inte kan skickas som paket. Kostnaderna för varor som inte kan skickas som paket bedöms till högst ca 20 EUR.

Du behöver stå för en ev. värdeförlust för varorna endast om denna värdeförlust härrör ur en icke-nödvändig hantering av varorna för kontroll av deras beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt.

Skäl för uteslutning resp. giltighetens upphörande

Återkallelserätt råder inte vid avtal

- om leverans av varor som inte är monteringsfärdiga och för vilkas tillverkning ett individuellt urval eller bestämmelse genom konsumenten är avgörande eller som på ett entydigt sätt är anpassade till konsumentens personliga behov;

- om leverans av varor som snabbt förstörs eller vilkas bäst-före-datum snabbt kan överskridas;

- om leverans av alkoholhaltiga drycker vilkas pris har överenskommits vid avtalstecknandet men som tidigast 30 dagar efter avtalstecknandet kan levereras och vilkas aktuella värde är avhängigt av marknadsfluktuationer som företagaren inte kan påverka;

- om leverans av tidningar, tidskrifter eller illustrerade magasin med undantag av prenumerationsavtal.

Återkallelserätten upphör i förtid vid avtal

- om leverans av förseglade varor som av hälsoskyddsskäl eller hygienskäl inte är lämpliga för retur om föreseglingen har tagits bort efter leverans;

- om leverans av varor om dessa p.g.a. sin beskaffenhet har blandats efter leverans med andra varor efter leverans på ett sätt som gör att den inte kan separeras;

- om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i en förseglad förpackning om föreseglingen har tagits bort efter leverans.

Hävningsblankett, exempel

(Om du vill häva avtalet ber vi dig fylla i denna formulär och returnera det.)

- till Motodox GmbH, Hansaring 8, 63843 Niedernberg,  e-postadress: service@motodox.de :

- Härmed återkallar jag/vi (*) det av mig/oss (*) tecknade avtalet avseende köpet av följande varor (*)/

fullgörandet av följande tjänst (*)

- beställt den (*)/ mottaget den (*)

- konsumentens namn

- konsumentens adress

- konsumentens underskrift (endast vid meddelande på papper)

- datum

(*) Stryk det som inte passar.