Användarvillkor

Allmänna affärsvillkor och kundinformation

I. Allmänna affärsvillkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Nedanstående affärsvilllkor gäller för avtal som tecknar med oss som leverantör (Motodox GmbH) via webbplatsen grizzlytools.shop. Om inte annat avtals, godkänns inte villkor som du själv använder.

(2) Konsument enligt nedanstående bestämmelser är varje fysisk person som ingår ett juridiskt förhållande i syften som till övervägande del inte kan allokeras till personens kommersiella eller frilansande verksamhet. Med företag avses varje fysisk eller juridisk person eller ett ansvarigt handelsbolag som agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet vid tecknandet av ett juridiskt förhållande.

§ 2 Uppkomst av avtalet

(1) Avtalsobjekt är försäljning av varor.

(2) I och med inläggningen av en produkt på vår webbplats ger vi dig ett bindande erbjudande att teckna ett avtal via online-kundvagnssystemet till de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Avtalet kommer till stånd via online-kundvagnssystemet så här:

De varor som skall köpas läggs i ”kundvagnen”. Via skärmknappen i navigeringslisten kan du anropa ”kundvagnen” när som helst göra ändringar där.

När du anropat sidan ”Kassa” och angivit dina personuppgifter samt betalnings- och fraktvillkor, visas beställningsuppgifterna som en översikt.

Om du använder ett direktbetalsystem som betalsätt (t.ex. PayPal/PayPal Express, Amazon Payments, direktöverföring) leds du antingen till beställningsöversiktssidan i vår webbutik, eller till webbplatsen för direktbetalsystemets operatör.

Om du leds vidare till direktbetalsystemet gör du dina val där eller anger dina uppgifter. Sedan visas beställningsdata som en översikt på webbplatssen för direktbetalsystemets operatör eller när du har gått tillbaka till vår webbutik.

Innan du skickar iväg beställningen har du möjlighet att kontrollera uppgifterna i beställningsöversikten en gång till, att ändra dem (även via funktionen ”tillbaka” i internetläsaren) eller att avbryta beställningen.

När beställningen skickas iväg via skärmknappen (”beställ med betalningsansvar” eller liknande text) förklarar du med rättsligt bindande verkan att du godkänt offerten, varvid avtalet kommer till stånd.

(4) Dina förfrågningar avs. framtagning av en offert är inte bindande för dig. Vi lämnar dig då en bindande offert i textform (t.ex. via e-post) som du kan godkänna inom 5 dagar (om ingen annan frist anges i offerten).

(5) Handläggningen av beställningen och överföringen all information som krävs i samband med avtalstecknandet sker via e-post, till viss del automatiserat. Därför måste du säkerställa att den e-postadress som du har angivit till oss är korrekt, att mottagandet av e-post är tekniskt säkerställt och inte hindras av t.ex. spamfilter.

§ 3 Kvarhållningsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan utöva kvarhållningsrätt endast om det rör sig om fordringar ur ett och samma avtalsförhållande.

(2)  Fram tills att köppriset har erlagts till fullo förblir varan vår egendom.

§ 4 Garanti

(1) Lagstadgade garantirättigheter gäller.

(2) Som konsument ombeds du kontrollera varan omedelbart vid leverans avs. fullständighet, synliga defekter och transportskador, och så snabbt som möjligt meddela reklamationer till oss och speditören. Om du inte gör det, får det ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

(3) Om ett kännetecken hos varan avviker från de objektiva kraven, gäller avvikelsen såsom överenskommen endast om du, innan avtalsförklaringen lämnas av oss, fick kännedom om avvikelsen och om avvikelsen har avtalats uttryckligen och separat mellan avtalsparterna.

§ 5 Val av rätt, fullgörandeort, laga forum

(1)  Tysk rätt gäller. Vid konsumenter gäller detta val av rätt endast om inte det skydd som ges härigenom av konsumentens ordinarie hemvist av tvingande bestämmelser i lagstiftningen i konsumentens ordinare hemvist dras bort (gynnsamhetsprincip).

(2)  Fullgörandeort för alla tjänster på basis av de affärsrelationer som finns med oss samt laga forum är vårt säte, om du inte är konsument utan företag, juridisk person inom offentlig rätt eller en offentligrättslig fond. Detta gäller även om du inte har något allmänt laga forum i Tyskland eller EU eller om bostadsorten eller den ordinarie vistelsen vid tiden för väckandet av talan inte är känd. Behörigheten att anlita en rätt vid annan laga domstol berörs inte av detta.

(3)  Bestämmelserna i FN:s konvention om internationella köp (CISG) äger uttryckligen ingen tillämpning här.

II. Kundinformationen

1. Säljarens identitet

Motodox GmbH

Hansaring 8

63843 Niedernberg

Tyskland

Telefon: +49 (0) 6021 45480 0

E-post: service@motodox.de

Alternativ tvistbiläggning:

Europakommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistbiläggning utom rätta (OS-plattform) som kan anropas på https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

Vi är beredda att deltaga i tvistbiläggningsförfaranden vid konsumentförlikningsinstanser.

2. Information om uppkomst av avtalet

De tekniska stegen mot avtalstecknandet, själva avtalstecknandet och korrigeringsmöjigheterna tas enligt bestämmelserna ”Uppkomst av avtal” i våra allmänna affärsvillkor (del I.).

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstexten

3.1. Avtalsspråket är tyska.

3.2. Vi lagrar inte den fullständiga avtalstexten. Innan man skickar beställningen via online-kundvagnssystemet kan man skriva ut avtalsdata via läsarens utskriftsfunktion eller lagra dem elektroniskt. När beställningen har kommit in till oss skickas beställningsdata, den enligt lag erforderliga information vid distansförsäljningsavtal samt de allmänna affärsvillkoren till dig via e-post ytterligare en gång.

3.3. Vid offertförfrågningar utanför online-kundvagnssystemet erhåller du i textform alla avtalsdata inom ramen för en bindande offert, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller lagra elektroniskt.

4. Uppträdanderegler

4.1. Vi har åtagit oss att följa kvalitetskriterna för köparbetyg från Händlerbund Management AG, se även: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf (https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf).

5. Viktiga kännetecken hos varan eller tjänsten

I resp. erbjudande hittar du varans och/eller tjänstens huvudegenskaper.

6. Priser och betalsätt

6.1. De priser som anges i resp. erbjudande samt fraktkostnaderna utgör totalpriser. De omfattar alla priskomponenter inkl. alla aktuella skatter.

6.2. De fraktkostnader som uppstår ingår inte i köppriset. Dessa kan anropas via en särskild skärmknapp på vår webbplats eller i resp. erbjudande, de redovisas separat under beställningsprocessen och skall betalas av dig, såvida inte det gäller en fraktfri leverans.

6.3. Om leverans sker till länder utanför EU kan kostnader uppstå som vi inte har att svara för, t.ex. tullar, skatter eller penningstransaktionsavgifter (kreditinstitutens överförings- eller valutakursavgifter), som du skall erlägga.

6.4. Kostnader som har uppstått för penningöverföringen (kreditinstitutens överförings- eller valutakursavgifter) bärs av dig i de fall då leverans sker till en EU-medlemsstat men betalningen genereras utanför EU.

6.5. De betalsätt som är tillgängliga redovisas med en särskild skärmknapp på vår webbplats eller i resp. erbjudande.

6.6. Om inte annat anges för de olika betalsätten förfaller betalningskraven enligt det ingångna avtalet till betalning omedelbart.

7. Leveransvillkor

7.1. Leveranssätt, leveransdatum och ev. befintliga leveransbegränsningar återfinns på särskild skärmknapp på vår webbplats eller i resp. erbjudande.

7.2. Om du är konsument är det reglerat i lagstiftningen att faran för en tillfällig förlust och tillfällig försämring av den sålda varan under frakten övergår till dig först med överlämningen av varan, oavsett om frakten sker försäkrat eller oförsäkrat. Detta gäller inte om du har på egen hand har anlitat ett transportföretag som inte är utsett av företaget eller en person för genomförandet av distributionen.

8. Lagstadgad garantirättighet

Garantirättigheten rättar sig efter bestämmelsen ”Garanti” i våra allmänna affärsvillkor (del I).

Dessa allmänna affärsvillkor och kundinformation har framtagits av jurister inom Händlerbund, specialiserade på IT-rätt, och de kontrolleras regelbundet avs. den rättsliga överensstämmelsen. Händlerbund Management AG garanterar rättssäkerheten hos texterna och är ansvarigt i händelse av varningar. Mer information hittar du på: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

Senaste uppdatering: 01.01.2022